Oferta

Nasze przedsiębiorstwo gwarantuje profesjonalną obsługę w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Pragniemy Państwa zapewnić, iż zdobyta wiedza oraz doświadczenie wraz z nowoczesnym i ekonomicznym podejściem naszej firmy jest gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów.

Naszym priorytetem jest przede wszystkim harmonijna współpraca z Klientem, która daje wymierne efekty zarówno w postaci zadowolenia Państwa ale również przejawia się w postaci optymalnego zagospodarowania nieruchomości oraz dobrego, zgodnego z obowiązującymi normami jej stanu technicznego.

Zakres naszych usług jest każdorazowo modyfikowany oraz dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta.

W ramach prowadzonej przez nas działalności m.in. oferujemy Państwu:

1. Obsługę finansowo – księgową:
Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego w oparciu o obowiązujące wymogi.
Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej.
Założenie i prowadzenie rachunku bankowego.
Dokonywanie operacji finansowych poprzez rachunek bankowy.
Prowadzenie sprawozdawczości dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli.
Monitoring rozliczeń, windykacja należności.
Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
2. Obsługę techniczną:

Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Organizowanie bieżących napraw i konserwacji budynku.
Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości.
Przygotowywanie planów remontowych.
Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług.
Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert.
Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług.

3. Obsługę administracyjno – prawną:
Pomoc w podpisywaniu umów z dostawcami o ubezpieczaniu nieruchomości.
Organizacja i nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości obiektów oraz terenów zielonych.
Pomoc w zakładaniu zieleni itp.
Wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów z nieruchomości.
Organizowanie pracy Wspólnoty Mieszkaniowej.
Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty.
Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).
Prowadzenie korespondencji Wspólnoty.